ประวัติโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ โดยอำเภอแม่ใจได้สงวนที่ดินไว้ที่หมู่ ๙ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ ๔๘ ไร่ ๑ งาน ๖๑ ตารางวา โดยหาทุนจากเงินบริจาค ๔๒,๐๐๐ บาท ได้รับความอนุเคราะห์จากแขวงการทางพะเยานำรถมาเกรดได้พื้นที่ ๒๐ ไร่ และได้รับสมทบเพิ่มอีก ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๖๒,๐๐๐ บาท ได้รับอนุมัติให้เปิดชั้น ม.ศ.๑ จำนวน ๑ ห้อง ห้องสาขา อ.พะเยา มีนักเรียนมาสมัคร ๖๕ คน รับได้ ๔๕ คน โดยครั้งแรกอาศัยโรงเรียนบ้านศรีถ้อยเรียนชั่วคราว และทางอำเภอได้ขอยืมครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมาช่วยสอน ๒ คน คือ นายเกษม โชติพันธ์ และนายสุนทร แสนทวีสุข ทางอำเภอได้ก่อสร้างอาคารฝึกงาน ๒ หลัง ขนาด ๑๐ x ๒๐ เมตร และได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนบ้านศรีถ้อย มาเรียนเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ประชาชนชาวแม่ใจได้ร่วมบริจาคเสารั้ว จำนวน ๔๒๕ ต้น วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับงบประมาณ สร้างบ้านพักครู ๒ หลัง บ้านพักภารโรง ๑ หลัง ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ค.๑ หลัง ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราว ขนาด ๔ ห้องเรียน ๑ หลัง ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุม ๑ หลัง ในราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโรงฝึกงาน ๑ หลัง งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๔๘ (ม.ศ. ๔ - ๕) และมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.  ๒๕๒๔ (ม.๔ – ๖) และได้บ้านพักครูอีก ๑ หลัง ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ก. ๑ หลัง อาคารชั่วคราว แบบ ๓ ห้องเรียน ๑ และบ้านพักครู ๒ หลัง ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๗ และได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานอีก ๑ หลัง ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๖ ล.๑ หลัง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุม ๑๐๐/๒๗ ๑ หลัง บ้านพักนักเรียน แบบ ๘ ที่ ๒ หลัง หอถังประปา ๑ ชุด ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๙,๑๘๐,๐๐๐ บาท จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน และสร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง ๑ หลัง

ปรัชญา
อัตตา หิ อัตตโน นาโถ   (ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน)
ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศ พัฒนาชุมชน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
ก้าวสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

พันธกิจ

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
๒. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อบริหารและจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

๕. พัฒนาสภาพแวดล้อม และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๖. ส่งเสริมให้ชุมชน เอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๗. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง
๘. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ

เป้าหมาย

๑. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน และมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียน มีความเป็นมืออาชีพ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
๓. สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
๔. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในบทบาทของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

อัตลักษณ์

ใฝ่เรียนรู้  สุภาพ  มัธยัสถ์

เอกลักษณ์
“โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม”
ข้อมูลพื้นฐาน

อักษรย่อ

ม.ว.

วันสถาปนาโรงเรียน

๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๕

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธมงคลนิมิตร

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ดอกทานตะวัน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นเหลืองอินเดีย

สีประจำโรงเรียน

เทา-แดง

ตราสัญลักษณ์เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

ดาวน์โหลด !!! เพลงมาร์ชโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

--- คลิ๊กที่นี่ ---