ยินดีต้อนรับ เว็บเข้าสู่เว็บเพจมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
มาตรฐานการศึกษา   หน้าหลัก
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริม
 
New ::: รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปีการศึกษา 2559
 
 
 
 
ออกแบบโดย : นางสาวนุสรา ปัญญานะและนายจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ :: รวบรวมและสรุปโดย : งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
14 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทรศัพท์ : 054 - 499 - 023 โทรสาร : 054 - 499 - 332