ผู้บริหารโรงเรียน
 

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ


 

 

 

 


รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ

ครู ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครู ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

   ครู ชำนาญการ
รอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 


ครู
ชำนาญการพิเศษ ครู
ชำนาญการพิเศษ


 
ครู ชำนาญการ


 ครู ชำนาญการ  ครู ชำนาญการ 
ครู ชำนาญการ

 
พนักงานราชการครู  อัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  
ครู  ชำนาญการพิเศษ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

  ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

  
 ครู  ชำนาญการพิเศษ   


 
พนักงานราชการ 


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 


 

ครู คศ 1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 ครู  ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

  ครู  ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 ครู ชำนาญการพิเศษ  ครู
ชำนาญการพิเศษ


ครู 
ชำนาญการพิเศษ
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

 

 ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

  
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ ครู
ชำนาญการพิเศษ 
ครู  ชำนาญการพิเศษ ครู
ชำนาญการพิเศษครู ชำนาญการครู ชำนาญการครู ชำนาญการครู ชำนาญการ ครู ชำนาญการ

 


ครู คศ 1
 

ครู คศ 1


 ครู คศ 1
 

ครู คศ 1

 

 
 
ครู ชำนาญการครู ชำนาญการ


 
 ครู ชำนาญการครูอัตราจ้าง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

 

ครู  ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

ครู คศ 1 

รอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 ครู
ชำนาญการครู  ชำนาญการครู ชำนาญการครู ชำนาญการ

 
ครู ชำนาญการ ครู คศ 1

 พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ครู  คศ. 1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

  

ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

  
ครู ชำนาญการ

 

ครู ชำนาญการพิเศษ


 


 
ครู ชำนาญการ  


 
 ครู ชำนาญการ
 

 

 ครู อัตราจ้าง(SP2)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 ครู ชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 ครู  ชำนาญการ  
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

  
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

  
ครู ชำนาญการ
 รอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 ครู ชำนาญการพิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ

 ครู ชำนาญการพิเศษ  
ครู ชำนาญการพนักงานราชการพนักงานราชการ
 

 

 
งานแนะแนวและห้องสมุด
 

 

ครู คศ 1
งานบรรณารักษ์

 ครู  ชำนาญการ
งานแนะแนว

 

 

 

 

 

งานสนับสนุน


พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่  กลุ่มส่งเสริมฯ


พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารวิชาการ


พนักงานราชการ
 เจ้าหน้าที่  บริหารทั่วไป อัตราจ้าง (SP2)
เจ้าหน้าที่  กลุ่มบริหารวิชาการ

 
 อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่การเงินอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ


อัตราจ้าง
ครูเด็กพิการเรียนร่วม


อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่  ICTลูกจ้างประจำ

 


 พนักงานขับรถหัวหน้ากลุ่มงาน ช่างไฟฟ้า อัตราจ้าง(คนสวน SP2)

 

 ลูกจ้างชั่วคราว


ลูกจ้างชั่วคราว


ลูกจ้างชั่วคราว


ลูกจ้างชั่วคราว  

ลูกจ้างชั่วคราว

 
 ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว


ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว