โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ประกาศ!! การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน  คลิกที่นี่

 ประกาศ!! การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  เอกสารที่ใช้สำหรับเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างการแแกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์การออกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ใหม่  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รายงานสรุปกิจกรรมชุมนุม เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ต้น คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ คลิกที่นี่

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี่ 
 ดาวน์โหลด!!! ตรวจสอบราคากลางพัสดุและอุปกรณ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร Logbook ฉบับไฟล์ word แก้ไขได้  คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  เอกสารและแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ งานหลักสูตร กลุ่มวิชาการ ปี2561 คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบติดตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ภาคเรียนที่ 1/2561 คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์แผนงานโครงการ แยกตามกลยุทธ์ ปี 2561 คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21)  คลิกที่นี่
วันที่ 24 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัน "Japan day" ครั้งที่ 4

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัน "Japan day" ครั้งที่ 4 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงการเต้นประกอบเพลง การเล่นเกมนันทนาการ การทำอาหารและกิจกรรมวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรียนเป็นฐาน  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดพะเยา โดยมีนายเสรี ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดในกิจกรรมครั้งนี้

วันที่ 16 มกราคม 2562 กิจกรรมวันครู 2562 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) ซึ่งประกอบด้วยภาคเช้าพิธีทางศาสนาตักบาตร 108 พิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นอกจากนี้ยังมีพิธีรับมอบเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่าต่างๆ จากท่านนายอำเภอแม่ใจและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู โดยเป็นการแข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆ อีกด้วย

เมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ที่17-18 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของนักเรียนยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา2561 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

เมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ที่17-18 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของนักเรียนยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา2561 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานดังกล่าวมาให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. วันที่ 10 มกราคม 2562 นายวิจิตร วงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมการเดินทางไกล ของกองลูกเสือสามัญรุนใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
  2. วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
  3. วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
  4. วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ด่านตรวจสัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ได้จัดกิจกรรม "วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ" ประจำปี 2561

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

788500
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
257
159
973
787445
1087
1771
788500

Your IP: 54.234.227.202
Server Time: 2019-05-19 13:59:21

 

Copyright2012 : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม : 14 หมู่ 9  ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทร. 0-5449-9023